ผู้เขียน

ผลการคัดกรองข้อมูล

Kid

จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

Son

ผู้รับใช้เต็มเวลาของสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.) ชอบอ่านหนังสือ ...

W501

W501 คือชุมชนแห่งการนมัสการที่ฝันอยากเห็นประเทศไทยได้รู้จักพระเจ้า

เราจึงรวมตัวกันแต่งเพลงนมัสการบทใหม่ ...