ดาวน์โหลด

การเตรียมสอนรวีวารศึกษา

ดาวน์โหลด

การเตรียมสอนรวีวารศึกษาเล่มนี้ เป็นหลักสูตรและคู่มือสอนรวีวารศึกษา แปลและเรียบเรียง มาจากหนังสือ Preparation for Teaching ของ Charles A. Oliver

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง