เรื่องดีคำโดน

คุณคือ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

คุณคือ ผู้สร้างการเปลียนแปลง

Abraham Kuyper (1837 – 1920) เป็นบุรุษที่สร้างประวัติศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นตัวอย่างที่ดีมากของคริสเตียนผู้หนึ่งที่อุทิศตัวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของสังคม สิ่งหลักๆ ที่เขาได้ทำในช่วงชีวิตคนๆ หนึ่ง คือเป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักร The Gereformeerde Kerken Church, ก่อตั้งหนังสือพิมพ์น้ำดีชื่อ The Standard Newspaper, ก่อตั้งมหาวิทยาลัย Vrije Universiteit Amsterdam ที่มีชื่อเสียงของประเทศ, เข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการตั้งพรรค Anti-Revolutionary Party และในที่สุดก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศเนเธอร์แลนด์

เขาเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่องคริสเตียนกับการเข้าไปมีอิทธิพลในแวดวงต่างๆ ของสังคม โดยแนวคิดนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนความคิดของผู้เชื่อในยุคสมัยต่อมา จากเดิมที่คริสตจักรไม่สนใจแวดวงอื่นๆ ในสังคม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ล้วนออกแบบมาเพียงตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของสมาชิกภายในคริสตจักร ไม่ส่งอิทธิพลใดๆ ในทางที่ดีต่อสังคม ไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงค่านิยมหรือวัฒนธรรมใดๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

พระเยซูทรงมอบมหาบัญชาของพระองค์ ไม่ใช่ให้เราเพียงมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่พระองค์ต้องการให้เรา “ออกไป” สู่ชนทุกชาติ นำข่าวดีแห่งพระกิตติคุณไปบอกเขา น้อมนำความคิดค่านิยมของคนในสังคมให้เข้ามาสู่พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสร้างโลกนี้และมอบไว้ในมือของมนุษย์เพื่อจะ “ครอบครองและดูแล” เราต้องไม่ลืมว่า “ภารกิจในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น คือส่วนหนึ่งในพันธกิจของคริสตจักรและผู้เชื่อทุกคน”

หากเราเข้าใจภารกิจสำคัญนี้แล้ว เราจะทำอย่างไร?

 

ที่มา : บางส่วนของคำเทศนา “คุณคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ศจ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ
ออกแบบภาพ : Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง