ดาวน์โหลด

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 4 เติบโตขึ้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ “เติบโตขึ้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์” เพื่อช่วยให้ผู้เชื่อใหม่รู้ถึงความสำคัญของพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้า รู้วิธีอ่านพระคัมภีร์ และตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าโดยการประพฤติตาม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง