ดาวน์โหลด

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 5 ผู้ช่วยจากพระเยซู

คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ “ผู้ช่วยจากพระเยซู” เพื่อผู้เชื่อใหม่จะรู้จักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใคร และพระราชกิจของพระองค์ในการช่วยเหลือและนำผู้เชื่อในการดำเนินชีวิต รวมทั้งรู้ถึงความสำคัญและมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง