ดาวน์โหลด

ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ : คู่มือสําหรับพี่เลี้ยง

การดูแล หรือ ติดตามผู้เชื่อใหม่ เป็นการรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าอาจไม่มีประสบการณ์ในการรับใช้อย่างนี้มาก่อน ผู้ที่รักพระเจ้าทุกคนสามารถติดตามผู้เชื่อใหม่ได้ โดยใช้หนังสือคู่มือ เล่มนี้ ประกอบกับหนังสือ “ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ 20 บทสําหรับผู้เชื่อใหม่”

เพื่อติดตามและช่วยให้ผู้ที่เชื่อใหม่มีความเข้าใจ และมีรากฐานที่ดีในชีวิตคริสเตียนของเขา

ใช้ส่วนตัว หรือ ใช้ในคริสตจักรเพื่อเป็นหลักสูตรติดตาม ผู้เชื่อใหม่ หรือ เป็นหลักสูตรรวีศึกษาผู้ใหญ่ หรือ กลุ่มอนุชนก็ได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง