ดาวน์โหลด

จริยธรรมและการรับใช้อย่างซื่อสัตย์มั่นคงของผู้นำคริสเตียนไทย

ดาวน์โหลด

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เห็นความจำเป็นที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้นำคริสเตียนในองค์การ องค์กร สถาบัน และคริสตจักรท่ีสังกัดภายใต้ ส.ค.ท. จะได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติ และเป็นเกณฑ์กลาง เพื่อจะได้รู้ทั่วไปว่า หากมีการประพฤติที่ผิดแปลกจากแนวปฏิบัติที่ให้ไว้ในหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นกับผู้นำหรือสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดในหน่วงงานของท่าน ก็จะได้รีบดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน แก้ไข ตั้งแต่เนิ่นๆ ตามหลักพระคัมภีร์ เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามใหญ่โตจนเป็นท่ีเสื่อมเสียชื่อเสียงของพระเจ้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง