เรื่องดีคำโดน

ประเพณีของตระกูล Hapsburg

เรื่องดีคำโดน

มีประเพณีที่แปลก ๆ ของตระกูล Hapsburg ผู้สูงส่งตระกูลหนึ่งของประเทศออสเตรีย ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มั่งคั่งแห่งกรุงเวียนนา และเป็นเจ้าของปราสาทหลายหลัง เมื่อคนหนึ่งคนใดในตระกูลเสียชีวิต จะไม่จัดพิธีศพที่ปราสาท แต่พวกเขาจะเลือกชั้นใต้ดินของโบสถ์เป็นสถานที่ประกอบพิธีแทน ประตูห้องประกอบพิธีถูกล็อค

จนเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตู บาทหลวงที่อยู่ในห้องจะถามว่า “ใครมา?” เสียงภายนอกห้องจะตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในตระกูลผู้สูงส่ง” บาทหลวงจะตอบว่า “เราไม่รู้จักท่าน”

เสียงเคาะดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง บาทหลวงถามอีกว่า“ใครมา?” ผู้เคาะตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในตระกูลผู้สูงส่ง” บาทหลวงตอบกลับไปอีกเป็นครั้งที่สองว่า “เราไม่รู้จักท่าน”

จนกระทั่งมีการเคาะประตูเป็นครั้งที่สาม บาทหลวงถามอีกว่า “ใครมา?” เสียงนอกห้องตอบว่า “ข้าพเจ้า คนบาปที่น่าเวทนา” เมื่อนั้นบาทหลวงจึงจะเดินไปเปิดประตูเพื่อเริ่มพิธีศพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง