เรื่องดีคำโดน

ผลสำรวจคริสตจักรกลุ่ม Baptist

เรื่องดีคำโดน

จากผลการสำรวจผู้เชื่อในคริสตจักรกลุ่ม Baptist ประเทศอเมริกา เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา พบว่า

22% ไม่มั่นใจอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ามีจริง

31% ไม่มั่นใจเรื่องการประสูติผ่านทางหญิงพรหมจารีย์

33% สงสัยว่ามารซาตานมีจริงหรือ

38% ไม่มั่นใจในบันทึกเหตุการณ์พระเยซูดำเนินบนทะเล

43% สงสัยว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองจริงหรือไม่

คริสเตียนไม่ควรเดินกับพระเจ้าด้วยความสงสัยเช่นนี้ ความสงสัยนี้ในพระคัมภีร์เปรียบเหมือนกับคลื่นลมในทะเล ซึ่งไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง