ดาวน์โหลด

พระเยซูคริสต์คือใคร?

บทเรียนสำหรับศึกษาพระธรรมมาระโกเล่มนี้เขียนเพื่อให้ได้รู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้น ติดตามพระเยซูด้วยการเชื่อฟังพระองค์ และแนะนำผู้อื่นให้ได้รู้จักพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

 

Graphic by Nan Tharinee
Photo by

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง