กิจกรรม

ฟรี หนังสือจาก CEF

กิจกรรม

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบทเรียนและหนังสือฟรีได้ที่ องค์การเผยแพร่ข่าวประเสริฐแก่เยาวชนแห่งประเทศไทย (CEF Thailand)

อีเมล cefthailand@gmail.com หรือเพจเฟสบุ๊ค CEF THAILAND

1.ชุดบทเรียนแผ่นภาพสอนเด็กเรื่อง “ความรอด” เล่ม 1

2.ชุดบทเรียนแผ่นภาพสอนเด็กเรื่อง “ความรอด” เล่ม 2

3.ชุดบทเรียนแผ่นภาพสอนเด็กเรื่อง “เกิดอะไรกับโลกนี้”

4.ชุดบทเรียนแผ่นภาพสอนเด็กเรื่อง “พระเยซูคริสต์เจ้า”

5.หนังสือ “100 คำถาม 100 คำตอบ” สำหรับตอบคำถามเด็กๆ เรื่องฝ่ายวิญญาณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง