หนังสือ

สื่อประกาศ “รู้จักพระเจ้า”

คู่มือสำหรับใช้ในการเป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบริบททางความเชื่อของคนไทย เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงและเข้าใจพระกิตติคุณได้อย่างถูกต้อง

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง