หนังสือ

หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ เล่ม 7 วิธีที่จะช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ

หนังสือ

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนทุกประเทศให้เป็นสาวก ให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ” เพื่อที่ช่วยให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง