เรื่องดีคำโดน

เชื่อแล้วหาย

เรื่องดีคำโดน

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์โดยแพทยสภาของประเทศอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า แพทย์จำนวน 99% เชื่อว่าการมีความเชื่อนั้นจะส่งผลต่อการเยียวยารักษาโรค อีกทั้งยังได้มีการจัดประชุมของแพทย์กว่า 1 พันคนเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องฝ่ายวิญญาณกับการเยียวยารักษาโรคอีกด้วย

ความเชื่อนี้ได้รับการเสริมให้หนักแน่นขึ้นโดยงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่แคลิฟอร์เนีย

งานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบกับกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ 2 กลุ่มๆละ 200 คน โดยจัดให้มีกลุ่มคริสเตียนคอยอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยกลุ่มแรกอย่างเจาะจงในขณะที่ผู้ป่วยอีกกลุ่มมิได้มีใครอธิษฐานเผื่อ ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีใครทราบเลยว่ามีการอธิษฐานเผื่อตนอยู่

ผลการวิจัยพบว่า จำนวนผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับการอธิษฐานเผื่อนั้นมีโรคแทรกซ้อนเป็นจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีใครอธิษฐานเผื่อ

ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่โรงเรียนการแพทย์ดาร์ทเม้าท์ โดยให้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจได้อธิษฐานเผื่อตนเองก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ผลจากการวิจัยพบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตหลังการผ่าตัดเป็นจำนวนที่ลดลงจากอัตราปกติที่ 9% เหลือเพียง 5% เท่านั้น และสำหรับคนป่วยที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้น ไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว

การอธิษฐานเป็นกุญแจแห่งการปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง