ดาวน์โหลด

โครงการบารนาบัส (Project Barnabas)

ดาวน์โหลด

คู่มือโครงการนี้มีพื้นฐานมาจาก 2 ทิโมธี 2: 2 ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้รับมอบหมาย ให้มอบพระวจนะกับบุคคลที่สัตย์ซื่อที่จะส่งต่อไปยัง คนรุ่นต่อไป สิ่งที่ทิโมธีได้รับจากอาจารย์เปาโลรวมถึงพระกิตติคุณและวิถีชีวิตที่ผู้เช่ือทุกคนควรเลียนแบบ ชุดค่านิยมหลักที่ข้าพเจ้าและมิชชันนารี OMF หวังว่าจะปลูกฝังไว้ในหัวใจของผู้นำคนไทยรวมถึงการพึ่งพาพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง การหยั่งรากลงในพระคัมภีร์ การมีมุมมองของอาณาจักรพระเจ้าและการเป็นผู้นำที่มีแรงจูงใจจากการถวายพระสิริแด่พระเจ้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง