บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.ชาติชาย จารุวาที

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023" - ศจ.ชาติชาย จารุวาที | Christlike

1) ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วน ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว ตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า… (2 ทิโมธี 4:7-8)

ความสำเร็จของผู้นำนั้นไม่ได้วัดกันที่ความรุ่งเรืองขององค์กรในขณะที่เขาเป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความยั่งยืนขององค์กรหลังจากที่เขาจากองค์กรนั้นไปแล้วด้วย

 

2) เพราะเขาจะไม่คลอนแคลนเลย คนชอบธรรมจะมีคนระลึกถึงอยู่เป็นนิตย์ (สดุดี 112:6 )

จงใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อสร้างความทรงจำดี ๆ ที่มีต่อคนรอบข้าง เพราะวันหนึ่งข้างหน้าความทรงจำเหล่านี้จะมีค่ามากกว่าทรัพย์สินใด ๆ

 

3) ขาดคำปรึกษาแผนงานต่าง ๆ ก็ล้มเหลว แต่มีที่ปรึกษาหลายคนทำให้ประสบผลสำเร็จ (สุภาษิต 15:22 TNCV)

เมื่อมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรา เราก็มีโอกาสในการทบทวนและตรวจสอบความคิดเห็นของเราว่าถูกต้องและใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์หรือไม่ สิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้นำนั้นไม่ใช่ความอับอายเมื่อมีคนโต้แย้ง แต่เป็นความล้มเหลวซึ่งเกิดจากการที่ไม่มีใครกล้าโต้แย้ง (หรือไม่ยอมปล่อยให้ใครโต้แย้ง)

 

4) ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า และเราก็เป็นอย่างนั้น เหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเรา ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ (1 ยอห์น 3:1)

ความเคารพตนเอง (Self-esteem) คือมุมมองและความเข้าใจที่พระเจ้าทรงประทานให้เกี่ยวกับตัวเราเอง ไม่ใช่มุมมองที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราหรือสร้างให้เรา ดังนั้นอย่าไปพึ่งพาความคิดเห็นของคนบางคนเพื่อสร้าง Self-esteem ของคุณ 

 

5) สำหรับข้าพเจ้า การที่พวกท่านหรือมนุษย์คนใดจะไต่สวนตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สุด ถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ไต่สวนตัวเอง เพราะมโนธรรมไม่ได้กล่าวโทษตัวข้าพเจ้า แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าถูกนับว่าไร้ความผิด และผู้ทรงไต่สวนตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า (1 โครินธ์ 4:3-4)

คำชมเชยเป็นสิ่งที่ทำให้ชื่นใจ มันให้กำลังใจ แต่ถ้าปล่อยให้มันฝังลึกอยู่ในใจ มันจะกลายเป็นสิ่งอุปสรรคต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังรอเราอยู่ คุณทำได้มากกว่าเดิมเสมอถ้าคุณไม่ยึดติดอยู่กับคำชมเชยเดิม ๆ 

 

6) ห้ามทำชั่วตามอย่างคนหมู่มาก ห้ามเป็นพยานในคดีความโดยลำเอียงเข้าข้างคนหมู่มาก จะทำให้เสียความยุติธรรมไป (อพยพ 23:2)

กฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้จริงก็คือการทำโทษคนดีที่ต้องเสียประโยชน์จากการพยายามทำตามกฎหมายนั้น และเป็นการให้รางวัลกับคนที่ขาดวินัยซึ่งได้รับความสะดวกจากการฝ่าฝืนแต่ไม่ต้องรับโทษใด ๆ ดังนั้นจงอย่าออกกฎหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ไม่มีใครควบคุมการใช้กฎนั้น ๆ 

 

7) พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น (ลูกา 2:14)

ถ้าเราสังเกตลำดับของสิ่งที่ทูตสวรรค์กล่าวเราก็จะพบว่า “พระสิริ” ต้องมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดก่อน หลังจากนั้น “สันติสุข” จึงจะมีท่ามกลางมนุษย์ได้

 

Graphic Design by : Rainnie Design

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง