บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – โด่ง อานันท์ มูลตระกรณ์ –

"7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022" - โด่ง อานันท์ มูลตระกรณ์ -

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022

1.ขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ของชีวิต (1 เธสะโลนิกา5:8)
เพราะเป็นการแสดงออกถึงการที่เราไว้วางใจในพระองค์ ต่อเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่

2.พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ในทุกเหตุการณ์ (สดุดี 47:8)
พระองค์ทรงล่วงรู้ในทุกสิ่งทำให้เรามีความหวังในพระองค์เสมอ

3.ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เหตุบังเอิญ (อาโมส5:8)
พระองค์ให้ทุกเหตุการณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เราเรียนรู้จักวิถีของพระองค์

4.พระเจ้าทรงล่วงรู้ทุกจังหวะของชีวิตเรา(โยบ23:10)
พระองค์ทรงมีฤดูกาลต่างๆในชีวิตของเราและทุกฤดูกาลมีผลลัพธ์ที่ดีอยู่เสมอ

5.พระเจ้าสร้างเรามาด้วยความรักของพระองค์ (สดุดี42:8)
พระองค์จะดูแลเราและเมตตาเราด้วยความรักของพระองค์

6.พระเจ้าทรงสลักชื่อเราไว้บนฝ่ามือของพระองค์(อิสยาห์49:15-16)
พระองค์จะทรงให้ความสนใจในรายละเอียดในชีวิตของเรา

7.พระเจ้าปรารถนาให้เราแสวงหาพระองค์ ( อิสยาห์55:6)
พระองค์ต้องการเปิดเผยพระองค์เองกับเรา เพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ด้วยความเชื่อความไว้วางใจและยำเกรงพระองค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง