บทความ

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – โด่ง อานันท์ มูลตระกรณ์ –

1. คำพูดเป็นของประทานจากพระเจ้า

“ริมฝีปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิตย์ แต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียว”  สุภาษิต 12:19

คำพูดเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราพูดออกมาระหว่างสิ่งที่จริงกับสิ่งที่เท็จ ความหมายจะแตกต่างกัน ผลลัพธ์ก็แตกต่างกัน ฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรให้เราเข้าใจว่าคำพูดเป็นของประทานจากพระเจ้า

2. พระเจ้าทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง

 “พระเนตรพระเจ้าอยู่ในทุกแห่งหนทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี” 

 เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามปกปิดความบาปของเรา แสงสว่างของพระเจ้าและความสัพพัญญูญาณของพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่เราปิดบังไว้

3. พระเจ้าทรงเต็มด้วยสติปัญญา

“เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์” สดุดี139:13

ถ้าเราอยากมีสติปัญญาให้เราดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ในทุกๆวัน

4.แสวงหาพระเจ้าและนมัสการพระองค์

   “ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ ข้าพระองค์กระหายหาพระองค์” สดุดี63:1

ไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร ให้เราแสวงหาการทรงนำของพระเจ้า เมื่อพบพระองค์ให้เราถวายการนมัสการพระองค์ในเวลาส่วนตัวของเรา แล้วเราจะพบสันติสุขและคำตอบจากพระองค์

5.จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า  

 “จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ” สดุดี37:5

ความสำเร็จในชีวิตทุกสิ่งมาจากการมอบการงานทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ ถ้าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราพระองค์จะทรงทำการงานนั้นให้สำเร็จเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

6.ต้องเอาชนะตนเองในทุกๆวัน

 “ถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกตามเรามา” 

มีหลายๆเหตุการณ์ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราถ้าสิ่งไหนที่เรารู้ว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นโดยการเอาชนะเนื้อหนังของเราเอง แล้วแบกกางเขนติดตามพระองค์ไปจนกระทั่งเราพบกับน้ำพระทัยพระเจ้า

7.รับใช้อย่างสำนึกในพระคุณ

“โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย” โรม12:1

เมื่อเราตัดสินใจมารับใช้พระเจ้าเราต้องแน่ใจว่าไม่ได้มีมนุษย์คนใดชักชวนเรามา แต่เป็นเพราะว่าเราได้ยินเสียงเรียกจากพระองค์ ฉะนั้นนี้จึงเป็นการตอบสนองด้วยใจสำนึกเสมอว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เรียกให้เรามารับใช้พระองค์โดยพระคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อเรา

 

 ขอพระเจ้าอำนวยพระพรครับ

 

Graphic Design by : Rainnie Design

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง