ดาวน์โหลด

ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ : 20 บทสำหรับผู้เชื่อใหม่

บทเรียนเหล่านี้เขียนเพื่อช่วยคริสเตียนใหม่ให้มีความเข้าใจ และมีรากฐานที่ดีในชีวิตคริสเตียนของเขา

เหมาะสมโดยตรงสําหรับผู้ที่เริ่มมาเชื่อพระเยซูคริสต์ โดย ผู้เชื่อใหม่สามารถทําบทเรียนได้ด้วยตนเอง

ผู้ที่ดูแลคริสเตียนใหม่ (พี่เลี้ยง) ควรจะใช้หนังสือคู่มือ ประกอบของเล่มนี้ ซึ่งมีชื่อว่า “ชีวิตใหม่ ในพระเยซูคริสต์ คู่มือสําหรับพี่เลี้ยง ”

ซึ่งมีคําตอบของบทเรียนชุดนี้ทุกบท พร้อมการชี้แจงและ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง