บทความ

คุณเป็นผู้นำที่คนภูมิใจในตัวของคุณไหม?

คุณเป็นบุคคลที่คนซึ่งอยู่ในการดูแลของคุณ…
สามารถกล่าวได้อย่างจริงใจ และภูมิใจหรือไม่ว่า
คุณเป็นผู้นำที่ดีเยี่ยมของเขา?

  • พวกเขายืนยันได้หรือไม่ว่า คุณเป็นผู้สอนพระวจนะของพระเจ้า (ไม่ใช่สอนแค่ความรู้หรือความคิดเห็นของตัวคุณ) แก่พวกเขาอย่างซื่อตรงและชัดเจน?
  • พวกเขามองเห็นแบบอย่างความเชื่อของคุณที่คงเส้นคงวามาอย่างยาวนานและไว้ใจคุณได้?
  • พวกเขาพิจารณาดูผลในชีวิตของคุณมาจนถึงบั้นปลายได้ และปรารถนาที่จะเลียนแบบความเชื่อของคุณ?
  • พวกเขาเต็มใจนบนอบเชื่อฟังคุณอย่างเต็มใจ?
  • พวกเขามีความสุขใจและพอใจกับการที่คุณเอาใจใส่ดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกเขาที่ผ่านมา?
  • พวกเขาชื่นชมยินดีกับการได้มีส่วนสนับสนุนให้คุณสามารถทำงานในความรับผิดชอบของคุณได้เป็นอย่างดี?
  • พวกเขาหลีกเลี่ยงหรือลดการทำให้คุณเศร้าเสียใจ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการรับใช้ที่คุณกระทำอยู่?
  • พวกเขาอธิษฐานเผื่อคุณอยู่ตลอดเวลา?
  • พวกเขาแน่ใจว่าคุณมีมโนธรรมที่ดี และปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่อง?

ถ้าคุณเป็นผู้นำที่มีคุณลักษณะที่กล่าวมา คุณคือของขวัญจากพระเจ้าสำหรับชุมชนที่คุณเป็นผู้นำ และเป็นผู้เลี้ยงดู!

และหากว่าคุณเป็นผู้ที่กระทำเช่นดังที่กล่าวมานั้นต่อผู้นำของคุณ คุณก็คือ ของขวัญล้ำค่า สำหรับผู้นำของคุณ!

วันนี้ ให้เราเป็นแบบอย่างของผู้รับใช้ ที่ถ่อมใจเข้าหากันด้วยความรักความห่วงใยต่อกันอย่างจริงใจ ให้เราเสริมสร้างกัน ร่วมมือร่วมใจกันทั้งในฐานะเป็นผู้นำและทีม (สนับสนุน) ผู้นำในการช่วยกันพลิกฟื้นแผ่นดินไทยให้ใสสะอาดและน่าอยู่อาศัย ในอันที่จะทำให้คนไทยได้รับความรอดและพระพรแห่งความสุขใจจากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์กันถ้วนหน้า

…จะดีไหมครับ?

จงระลึกถึงบรรดาผู้นำของพวกท่าน ผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่าน จงพิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขา แล้วจงเลียนแบบความเชื่อของพวกเขา
…จงนบนอบเชื่อฟัง บรรดาผู้นำของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงาน จงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดี ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลย จงอธิษฐานเผื่อเรา เพราะเราแน่ใจว่าเรามีมโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่อง

‭‭- ฮีบรู‬ ‭13:7, 17-18‬ – 

 

บทความ:  อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ภาพ:  Freepik 
ออกแบบ:  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง