รูปภาพ

ปลุกใจกัน

ปลุกใจกัน

ฮีบรู 10:24 และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดี

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/fIq0tET6llw
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง