รูปภาพ

ขอ หา เคาะ

“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน”
มัทธิว 7:7

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง