รูปภาพ

มีใจกรุณา

แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์
เอเฟซัส 4:32

 

ภาพ :  Hazel Aksoy on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง