รูปภาพ

มิได้ทรงหวง

มิได้ทรงหวง

สดุดี 84:11 ประกาศว่า “…พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม”

 

ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง