วิดีโอ

ภาพรวม: พระธรรมมาระโก

วิดีโอพระธรรมมาระโก อธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้

มาระโกสำแดงให้เห็นว่า พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล ผู้สถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า ผ่านทางการทนทุกข์ ความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์

เครดิตวิดีโอ

ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ

เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

BibleProject Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #มาระโก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง