วิดีโอ

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 3

สารคดีหมอบรัดเลย์
ตอนที่ 3 : หมอบรัดเลย์กับการพิมพ์ในสยาม

 

หมอบรัดเลย์ ผู้นำแท่นพิมพ์ ‘ภาษาไทย’ แท่นแรกเข้ามาในสยามประเทศ บุกเบิกกิจการด้านการพิมพ์ นำมาซึ่งความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของตะวันตก เปิดโลกทัศน์ให้ชนชั้นนำของสยาม และมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ ทำให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการพิมพ์ตั้งแต่อดีตและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง