วิดีโอ

Creation To Christ จากการทรงสร้างจนถึงพระเยซูคริสต์

จากการทรงสร้างจนถึงพระเยซูคริสต์ เป็นเรื่องราวของการไถ่ของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ เริ่มต้นจากปฐมกาลและนำเราไปสู่ชีวิต การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ และจบด้วยการเรียกให้เรากลับไปหาพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง