เพลง

BB.Mind – สิทธิอำนาจ

“สิทธิอำนาจ”

หมายถึง การอนุญาตให้มนุษย์บนแผ่นดินโลกที่ได้รับเรียกและได้รับแต่งตั้ง ให้กระทำแทนและในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาหรือพระเยซูคริสต์ในการทำงานของพระผู้เป็นเจ้า และเราได้รับสิทธิอำนาจนั้น

ในมัทธิว 28:18-20 บอกไว้ว่า

“สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา

จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้

และนี่แน่ะเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค”

_______________________________

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง