รูปภาพ

ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์

ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว
กาลาเทีย 5:24

ออกแบบภาพ :  panchanokk961

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง