บทความ

ซาตานเคยเป็นผู้นำนมัสการบนสวรรค์หรือเปล่า?

เรื่องนี้อาจจะได้ยินมานาน แต่คริสเตียนรุ่นใหม่ต้องกล้าตั้งคำถามและฉุกคิดสักหน่อยว่าความคิดนี้มาจากไหน ก่อนจะไปถึงคำตอบ ให้เราเข้าใจตรงกันก่อนว่ามารซาตานเป็นใคร?

1. เคยเป็นทูตสวรรค์และมีบริวารติดตาม

แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘พวกท่านผู้ถูกแช่งสาปจงถอยไปจากเราและเข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมัน – ‭‭มัทธิว‬ ‭25:41‬ –

2. ถูกเรียกอย่างหลากหลาย

มีการระบุ “คำเปรียบเทียบหรือฉายา” (ซึ่งไม่ใช่ชื่อ) ว่ามารซาตานเป็น ดาวประจำกลางวัน หรือภาษาอังกฤษในฉบับ King James ใช้คำว่า Lucifer หรือลูซีเฟอร์ ที่เราคุ้นเคย แต่ในหลายฉบับใช้คำว่า morning star, day star, shining one (อิสยาห์ 14:12)
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations! – ‭‭Isaiah‬ ‭14:12 (KJV‬) -‬
โอ เจ้าร่วงลงจากฟ้าสวรรค์อย่างไรหนอ เจ้าผู้ส่องแสง คือโอรสแห่งรุ่งอรุณ เจ้าถูกเหวี่ยงลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้ทำให้ประชาชาติทั้งหลายตกต่ำ – ‭‭อิสยาห์‬ ‭14:12‬ ‭-

พระคัมภีร์ใหม่มีการเอ่ยชื่อของซาตานคู่กับชื่อของ เบเอลเซบูล (Beelzebub) หรือเจ้าแห่งแมลงวัน (หรือเจ้าแห่งสิ่งที่บินได้) คำนี้เป็นชื่อพระของชาวฟิลิสเตีย Ba’al Zabul
ถ้า​ซา​ตาน​แตก​แยก​กัน​เอง อาณา​จักร​ของ​มัน​จะ​ตั้ง​อยู่​ได้​อย่าง​ไร? เพราะ​พวก​ท่าน​กล่าว​ว่า​เรา​ขับ​ผี​ออก​ได้​โดย​อาศัย​เบ​เอล​เซ​บูล – ลูกา 11:18 –

ซาตานยังถูกเรียกว่า ผู้ทดลอง (The Tempter)
เพราะ​เหตุ​นี้ เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ทน​ต่อ​ไป​อีก​ไม่​ได้ จึง​ใช้​คน​ไป​เพื่อ​จะ​ได้​ทราบ​ถึง​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน เกรง​ว่า​ผู้​ทด​ลอง​นั้น​จะ​ทด​ลอง​ท่าน​สัก​ประ​การ​หนึ่ง แล้ว​งาน​ที่​เรา​ตราก​ตรำ​มา​จะ​เป็น​งาน​เปล่า​ประ​โยชน์​ไป – 1 เธสะโลนิกา 3:5 ‭-

อีกชื่อของซาตานคือ ผู้กล่าวหาพี่น้อง (The Accuser of Brethren)
และ​ข้าพ​เจ้า​ได้​ยิน​เสียง​ดัง​ใน​สวรรค์​กล่าว​ว่า “บัด​นี้​ความ​รอด​และ​ฤทธิ์​เดช และ​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา และ​สิทธิ​อำ​นาจ​ของ​พระ​คริสต์​ของ​พระ​องค์​มา​ถึง​แล้ว เพราะ​ว่า​ผู้​กล่าว​หา​พี่​น้อง​ของ​เรา ถูก​โยน​ลง​ไป​แล้ว คือ​ผู้​ที่​กล่าว​หา​พวก​เขา​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​ของ​เรา​ทั้ง​กลาง​วัน​และ​กลาง​คืน​นั้น – วิวรณ์ 12:10 –

เปาโลเรียกมารซาตานว่า พระของยุคนี้ (The god of this age)
คือ​ใน​กรณี​ของ​พวก​เขา พระ​ของ​ยุค​นี้​ได้​ทำ​ให้​ความ​คิด​ของ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​มืด​มน​ไป เพื่อ​ไม่​ให้​เห็น​ความ​สว่าง​ของ​ข่าว​ประ​เสริฐ คือ​เรื่อง​พระ​สิริ​ของ​พระ​คริสต์​ผู้​ทรง​เป็น​พระ​ฉายา​ของ​พระ​เจ้า – 2 โครินธ์ 4:4 –

3. ซาตานยังคงไปๆ  มาๆ ระหว่างโลกและสวรรค์

อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเหล่าทูตสวรรค์ มารายงานตัวต่อพระยาห์เวห์ ซาตาน ได้มาในหมู่เขาด้วย พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “เจ้ามาจากไหน?” ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “จากไปๆ มาๆ บนแผ่นดินโลก และจากเดินไปเรื่อยๆ บนนั้น” – โยบ‬ ‭1:6-7‬ –

ซาตานยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอล และดลใจให้ดาวิดนับจำนวนอิสราเอล – ‭‭1 พงศาวดาร‬ ‭21:1‬ –

คราวนี้มาดูที่มาของคำกล่าวอ้างว่าซาตานเคยเป็นผู้นำนมัสการบนสวรรค์มาก่อน

มีการเสนอความคิดนี้โดยอ้างจาก หนังสือภาคอธิกธรรม หรือ Apocryphal ซึ่งไม่ใช่พระคัมภีร์ (ฉะนั้นหากอ้างจากหนังสืออื่นที่ไม่ใช่พระคัมภีร์คงเป็นเพียงความเห็นหนึ่งเท่านั้น) และแม้แต่หนังสือภาคอธิกธรรมก็ระบุเพียงว่า ซาตานเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ (Book of Jubilees) ไม่ได้ระบุถึงหน้าที่แต่อย่างใด

หากกลับมาดูพระคัมภีร์จะพบว่า ความคิดเรื่องมารซาตานเคยเป็นผู้นำนมัสการมักอ้างอิงพระธรรมเอเสเคียล 28:13 ฉบับ King James Version
“Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.” – Ezekiel‬ ‭28:13‬ ‭(KJV‬‬) –

ฉบับแปลไทย King James ก็แปลตรงตัวตามนั้น
“เจ้าเคยอยู่ในเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า คือทับทิม บุษราคัม เพชร พลอยเขียว พลอยสีน้ำข้าว และหยก ไพทูรย์ มรกต พลอยสีแดงเข้มและทองคำ ความเชี่ยวชาญแห่งรำมะนาและปี่ของเจ้าได้จัดเตรียมไว้ในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมา” – เอเสเคียล‬ ‭28:13‬ (T‭KJV‬) -‬

แต่ฉบับแปลฮีบรูและฉบับอื่นๆ ไม่ได้แปลแบบนั้น
“you were in ‘Eden, the garden of God; covered with all kinds of precious stones — carnelians, topaz, diamonds, beryl, onyx, jasper, sapphires, green feldspar, emeralds; your pendants and jewels were made of gold, prepared the day you were created.” – ‭‭Yechezk’el (Ezk)‬ ‭28:13‬ ‭CJB‬‬ –
เจ้า​อยู่​ใน​สวน​เอ​เดน อุท​ยาน​ของ​พระ​เจ้า อัญ​มณี​ทุก​อย่าง​เป็น​เครื่อง​แต่ง​กาย​ของ​เจ้า คือ​คาร์​เน​เลียน เพอ​ริ​โด เพชร เบ​ริล โอ​นิกซ์ และ​แจส​เพอร์ ไพ​ลิน เทอร์​คอยซ์ และ​มร​กต อัญมณี​เหล่า​นี้​ฝัง​ใน​ทอง​คำ ที่​แกะ​สลัก​เป็น​ลวด​ลาย สิ่ง​เหล่า​นั้น​จัด​เตรียม​ไว้​แล้ว ใน​วัน​ที่​เจ้า​ถูก​สร้าง​ขึ้น​มา – เอเสเคียล 28:13 ‭-
เจ้า​อยู่​ใน​เอเดน ​พระ​อุทยาน​ของ​พระ​เจ้า เพชร​พลอย​ทุก​อย่าง​เป็น​เสื้อ​ของ​เจ้า คือ​ทับทิม บุษราคัม​น้ำอ่อน เพชร เพทาย โกเมน และ​มณี​โชติ ไพฑูรย์ มรกต และเบริล เพชร​พลอย​เหล่า​นี้​ฝัง​ใน​ทองคำ และ​ลวดลาย​แกะสลัก​ก็​เป็น​ทองคำ สิ่ง​เหล่า​นั้น​จัดเตรียม​ไว้ ​ใน​วันที่​สร้าง​เจ้า​ขึ้น​มา – เอเสเคียล 28:13 (1971) –

การ์ตูนเขาหยิบมาแซวเล่นนะครับ

การตีความที่ควรเป็นคือดูบริบทแวดล้อมด้วย (Context) ไม่ใช่ดูเพียงตัวอักษร (Text) ซึ่งจะหมายถึง สิ่งมีค่าทั้งหมดตกแต่งให้กษัตริย์ไทระ หรือ โดยการอ้างอิงเปรียบเปรยคือมารซาตานให้มีสง่าราศี

แต่ถ้าจะแปลตามฉบับ King James กันจริงๆ ก็ควรจะแปลได้ว่า ซาตานเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีรำมะนาและปี่เท่านั้น ไม่ได้หมายความแบบครอบคลุมว่ามารซาตานเคยเป็นผู้นำนมัสการบนสวรรค์ ซึ่งนั่นน่าจะมาจากความคิดที่นำเอาสิ่งที่เห็นในปัจจุบันคือมีผู้นำนมัสการไปสร้างมโนภาพว่าสวรรค์ต้องมีบทบาทอย่างเดียวกัน

 

บทความ:  กนก ลีฬหเกรียงไกร 
ภาพ:  Alessio Zaccaria on Unsplash, moein moradi on pexelsHristo Fidanov on pexels
ออกแบบ:  Sinn

อ้างอิง

  • Lutzer, W. Erwin. God’s Devil: The Incredible Story of How Satan’s Rebellion Serves God’s Purposes. Moody, 2015.
  • Lucas, Tim. Satan and Worship Leaders: Was Satan Heaven’s Finest Musician? Church Leaders Online Magazine, 2018.
  • Compellingtruth.org. Prior to his fall, was Satan in charge of music in heaven?, 2018.
  • Taylor, Steve. Systematic Theology III, BBS, 2017.
  • ทีเซ่น, เฮ็นรี่. ศาสนศาสตร์ระบบ. กนกบรรณสาร, 2005.
  • อิริคสัน, เจ. มิลลาร์ด. ศาสนศาสตร์คริสเตียน เล่ม 1. พระคริสต์ธรรมกรุงเทพฯ, 2009.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง