เรื่องดีคำโดน

ไม่ได้รับ เพราะไม่ได้ขอ

ไม่ได้รับ เพราะไม่ได้ขอ

มีงานศึกษากลุ่มพันธกิจคริสเตียนที่โดดเด่นเรื่องฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรค ได้พบความเชื่อที่ถูกนำมาใช้ 3 ประเด็น คือ

1. พระเยซู ผู้ทรงฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ในการรักษา ยังทรงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์ไม่สูญฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรคไปไหน สิ่งใดที่พระองค์ทรงทำในอดีต พระองค์ก็ยังกระทำได้ในปัจจุบันนี้เช่นกัน

2. ความรอดนั้นครอบคลุมทุกองค์ประกอบของชีวิตทั้งด้านจิตวิญญาณและกายภาพ การคิดว่าความรอดเป็นแต่เรื่องของจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผลใดต่อฝ่ายกายภาพนั้นไม่ใช่ความคิดพระคัมภีร์

3. พระพรจะไม่ชัดเจนในที่ที่ขาดความเชื่อ และความคาดหวัง “เหตุที่ไม่ได้รับ ก็เพราะท่านไม่ได้ร้องขอ”

 

ที่มา  :  Anonymous
ภาพ  :  Rinck Content Studio on Unsplash
ออกแบบภาพ  : Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง