บทความ

วิเคราะห์ระดับการแสวงหาพระเจ้าด้วย เองเกิล สเกล (Engel Scale)

เจมส์ เอฟ. เองเกิล (James F. Engel) ได้วิเคราะห์พฤติกรรมความคิดของ “ผู้สนใจ” ในเส้นทางแห่งความเชื่อ จนดำเนินถึงจุดแห่งการกลับใจและติดตามพระเจ้า และได้พัฒนา “เองเกิล สเกล” (Engel Scale) เพื่ออธิบายแต่ละขั้นของการตัดสินใจโดยกำหนดเป็นตัวเลขเพื่อความเข้าใจ

วิธีดู อาจจะดูจากล่างขึ้นบน คือตั้งแต่เริ่มสนใจ (-8) จนถึงบนสุดคือเติบโตรับใช้ตามของประทาน สามารถสร้างสาวกได้ (+6) มาดูความหมายของแต่ละขั้นกันครับ

+6 เติบโตรับใช้ตามของประทาน สามารถสร้างสาวกได้
+5 ผู้อารักขา ผู้ที่สัตย์ซื่อ เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจ
+4 มีส่วนสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
+3 เติบโตในความรู้ความเข้าใจแสดงออกเป็นชีวิต
+2 เข้าส่วนในคริสตจักร
+1 คิดและตัดสินใจใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้งในการเป็นคริสเตียน

ชีวิตใหม่ในพระเจ้า

-1 ตัดสินใจและอธิษฐานต้อนรับพระเยซู
-2 ตัดสินใจบางอย่างในการเรียนรู้จักพระเจ้า เช่น คุยกับคริสเตียน มาร่วมคริสตจักร
-3 เข้าใจปัญหาและความจำกัดของตัวเองที่ทำให้ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้
-4 มีทัศนคติที่ดีต่อพระกิตติคุณ
-5 สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวของของพระกิตติคุณกับชีวิตส่วนตัว
-6 เข้าใจพื้นฐานหลักของพระกิตติคุณ
-7 เริ่มมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ
-8 ตระหนักว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงกว่าตน โดยยังไม่คิดถึงเรื่องพระกิตติคุณ

เองเกิล สเกล (Engel Scale) ทำให้เราพอจะเข้าใจว่า กว่าคนๆ หนึ่งจะตัดสินใจมอบถวายชีวิตให้พระเยซู เขาต้องผ่านการคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและตัดสินใจยอมรับในแต่ละเรื่องทีละเล็กทีละน้อย

เราควรอธิษฐานเผื่อ ให้คำแนะนำ การผลักดันของเราก็ส่วนหนึ่ง แต่ความมั่นคงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในแต่ละก้าวของเขาเป็นหลัก

สำหรับคริสตจักร เราสามารถทำความเข้าใจแต่ละขั้นตอนในการประกาศ การดูแลผู้สนใจ การดูแลผู้เชื่อใหม่เพื่อช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจจนพัฒนาการตัดสินใจมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นสาวกของพระคริสต์ในที่สุด

บทความ:  กนก ลีฬหเกรียงไกร
ภาพ:  Tommy Lisbin on Unsplash
ออกแบบ:  Nan Tharinee

อ้างอิง: Engel, James F. Contemporary Christian Communications: Its Theory and Practice. (NY: Thomas), 1979.
James F. Engel, Wilbert H. Norton. What’s Gone Wrong with the Harvest?: A Communication Strategy for the Church and World Evangelization (MI: Zondervan Publishing), 1975.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง