บทความ

สรุปคำศัพท์เกี่ยวกับวาระสุดท้าย

สรุปคำศัพท์เกี่ยวกับวาระสุดท้าย

วาระสุดท้าย หรือ สิ่งสุดท้าย (Eschatology)

เป็นคำกลางๆ ที่หมายถึง ศาสนศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวาระสุดท้าย (the doctrine of the last things) ซึ่งอาจรวมถึงคำพยากรณ์จากพระคัมภีร์เดิมที่เล็งถึงวาระสุดท้าย

วาระสุดท้ายของยุคนี้ (Last times or last days of this age)

เป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเราสามารถสรุปได้เป็น 2 แนวคิด ว่า วาระสุดท้ายเริ่มต้นเมื่อ 1.ตั้งแต่วันเพ็นเทคอส (กจ.2:17) 2.ตั้งแต่วันที่พระเยซูทรงบังเกิดขึ้นในโลก (ฮีบรู 1:2, 1 โครินธ์ 10:11; โรม 12:2)

ยุคสุดท้าย (Last age)

เป็นยุคที่ครอบคลุมช่วงเวลาของแผ่นดินของพระเจ้าหลังจากที่พระเยซูทรงเสด็จกลับมาเพื่อตั้งราชอาณาจักรนิรันดร์ ซึ่งเป็นยุคอนาคต ยุคในนิรันดร์กาล (1 ปต.1:3-5; วว.21:4)

แผ่นดินของพระเจ้า (Kingdom of God)

หมายถึงการครอบครองของพระเจ้าที่มาแล้วเมื่อพระเยซูทรงปรากฏ และกำลังจะมาอย่างเต็มรูปแบบในยุคสุดท้าย (มธ.3:2; 4:17; มก.4:11; วว.11:15)

 

อ้างอิง
[1] Steve Taylor. Systematic Theology III. Bangkok Bible Seminary, 2016.
[2] จอห์น เดวิส. เพิ่มความรู้. กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร, 1992.
[3] อิริคสัน, มิลลาร์ด เจ. ศาสนศาสตร์คริสเตียน เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร: พระคริสตธรรมกรุงเทพ, 2009.

 

ที่มา:  กนก ลีฬหเกรียงไกร
ภาพ:  Patrick Fore on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง