รูปภาพ

อาหารที่คงทน

อาหารที่คงทน

อย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้ แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์
ยอห์น 6:27

 

ออกแบบภาพ : Nantharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง