รูปภาพ

มีสิ่งของบริบูรณ์

มีสิ่งของบริบูรณ์

พระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่าน… จะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย
2 โครินธ์ 9:8

ภาพ:  Storiès on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Zippy

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง