รูปภาพ

พ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย

พ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย

เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์-ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย
โรม 8:2

 

ออกแบบภาพ : Sinn

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง