บทความ

การรับรองที่ทำให้คุณได้ไปต่อ

เหตุการณ์การรับบัพติศมาในน้ำของพระเยซู เกิดปรากฏการณ์พิเศษที่พระบิดาทรงรับรองพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนใน 3 เรื่อง ได้แก่

1. รับรองว่าทรงมีอัตลักษณ์พิเศษ (Need for Identity)
“เป็นบุตรที่รักของเรา”

2. รับรองว่าทรงรัก (Security Need)
“เราชอบใจท่านมาก”

3. รับรองว่าทรงมีความสำคัญ (Need for Significance)
“ทรงรับรองการเป็นพระเมสสิยาห์โดยการเจิมอย่างเต็มล้น”

การรับรองของพระบิดาที่มีในพระเยซูเป็นการรับรองแบบเดียวกับที่ผู้รับใช้ทุกคนปรารถนาจะได้รับเช่นเดียวกัน

ความจริงพระเยซูทรงอยู่กับเราเสมอในการรับใช้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราทรงเป็นผู้รับรองให้เกิดความมั่นใจในเรา

ผู้รับใช้ที่ไม่พบการรับรองจากพระเจ้า เขาจะแสวงหาการรับรองจากมนุษย์ซึ่งในที่สุดเขาก็จะได้ แต่ระวังไว้ว่าจะไม่ยั่งยืนเลย

ผู้รับใช้ที่พบการรับรองจากพระเจ้า มั่นใจได้เลยว่า ชีวิตคุณได้ไปต่อจนสุดทางแน่

 

บทความ:  กนก ลีฬหเกรียงไกร
ภาพ:  Cristian Palmer on Unsplash
ออกแบบภาพ:   Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง