รูปภาพ

พระเจ้าทรงเรียกหาชื่อของเรา

มาร รู้ชื่อของ “เรา” แต่เรียกเราเป็น “คนบาป”
พระเจ้า รู้ว่าเราคือ “คนบาป” แต่ยังเรียกหาชื่อของ “เรา”

Satan knows your name but he calls you by your sin
God knows your sin but He calls you by your name

 

คำคม:  The Christian Post
แปล:  JK

ภาพ:  Hatham al shabibi
ออกแบบภาพ:  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง