รูปภาพ

ประทานของดี

ประทานของดี

ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาในสวรรค์ จะทรงประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์
มัทธิว 7:11

 

ภาพ :  Steve Halama on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง