หนังสือ

เข้าใจวิธีการอ่าน “คำอุปมาของพระเยซู”

Stories with Intent: A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus เป็นหนังสือที่ให้ความเข้าใจรอบด้านเกี่ยวกับคำอุปมาของพระเยซูคริสต์

นิยามของคำอุปมาที่เล่มนี้ให้ มีความน่าสนใจมาก คือ

  • “เรื่องเล่าที่สะท้อน จูงใจไปสู่ความจริง จนทำให้ผู้ฟังเข้าใจและตัดสินใจเชื่อฟัง”
  • “เรื่องเล่าของโลก ด้วยความหมายของสวรรค์” และ
  • “เรื่องเล่าเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าทั้งในสวรรค์และเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสวรรค์ แต่ทั้งหมดเน้นทัศนะการใช้ชีวิตในโลก”

ลักษณะคำอุปมาของพระเยซูในหนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดไว้ มี 11 องค์ประกอบ ได้แก่

1. เน้นเรื่องราวแต่ไม่ให้รายละเอียดปลีกย่อย
2. เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน มีตัวละคร 2–3 ตัวเท่านั้น
3. ส่วนใหญ่ใช้ผู้คนเป็นตัวดำเนินเรื่อง (ยกเว้นเรื่องเมล็ดมัสตาร์ด)
4. เรื่องราวชีวิตประจำวันที่ผู้ฟังคุ้นเคย
5. คนฟังสามารถเข้าถึงง่าย ทั้งเรื่องราวและความหมายที่สะท้อนถึงคำสอน
6. เรื่องราวมีลักษณะหักมุม
7. คำสอนที่สำคัญที่สุดจะอยู่ตอนสรุปในช่วงท้าย
8. คำสอนจะสะท้อนจากบริบทเจาะจงที่พระเยซูสอนเท่านั้น
9. คำสอนจากอุปมาจะให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเสมอ
10. มีการกล่าวอ้างอิงถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์เดิมอยู่บ่อยครั้ง
11. การใช้กลุ่มของอุปมาเพื่ออธิบาย ขยายความคำสอนเดียวกัน

ลักษณะการตีความอุปมาของพระเยซูจึงจำเป็นต้องสังเกตองค์ประกอบของอุปมา เช่น เรื่องราว ตัวละคร เนื้อหา และข้อสรุป ตระหนักว่าลักษณะการถ่ายทอดเป็นการเล่าเรื่องในวัฒนธรรมชาวยิว และถูกบันทึกในลักษณะเรื่องราวนั้นๆ หนังสือยังให้มุมมองที่กว้างมากขึ้น โดยให้รายละเอียดที่เป็นลักษณะ pattern คือ อธิบายลักษณะอุปมา อธิบายภูมิหลังทั้งจากพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ จากงานเขียนของศาสนายูดาย จากหนังสืออธิกรรม และจากการตีความของคริสตจักรสมัยแรก เป็นต้น

การตีความหมายของอุปมา บางเรื่องให้ความหมายที่ตรงไปตรงมา บางเรื่องจำเป็นแปลความ แต่ทั้งหมดจะไม่อยู่นอกกรอบคำสอนของพระเยซู เนื่องจากอุปมาเป็นเรื่องเล่าที่มีวัตถุประสงค์บางอย่าง การตีความจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกรายละเอียดในลักษณะอรรถาธิบาย แต่เป็นการค้นหาวัตถุประสงค์และตีความอธิบายในวัตถุประสงค์นั้น ๆ เช่น เรื่องเศรษฐีกับลาซารัส มีรายละเอียดมากมายที่ไม่จำเป็นต้องตีความ เช่น ลักษณะของเฮเดส เหตุผลที่แต่ละคนไปคนละที่ ศาสนศาสตร์เรื่องความรอด เพราะเรื่องนี้ต้องการสื่อเรื่องเดียวคือเรื่องการไม่ละเลยที่จะมีความเมตตาต่อพี่น้องที่มีความยากลำบาก เป็นต้น

ที่สำคัญที่สุด ผมเสนอว่าหนังสือเล่มนี้ควรเป็นหนังสืออ่านประกอบหลักของผู้ที่ต้องการเข้าใจอุปมาของพระเยซูอย่างรอบทิศครับ ขอบคุณ ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ ที่กรุณาแนะนำให้อ่านครับ

 

บทความ:  กนก ลีฬหเกรียงไกร 
ภาพ:  Stocksnap on pixabay
ออกแบบ:  Sinn

อ้างอิง
Snodgrass, Klyne. Stories with Intent: A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus. Grand Rapis: William B Eerdmans Publishing Co, 2018. ISBN13–9780802875693

Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง