รูปภาพ

รักษาพระดำรัส

รักษาพระดำรัส

ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์”
สดุดี 119:11

 

ออกแบบภาพ :  panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง