บทความ

สามีภรรยาในพระประสงค์พระเจ้า

ภรรยาที่เลิศประเสริฐเป็นมงกุฎของสามีตน
แต่นางผู้นำความอับอายมา
ก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามี
– สุภาษิต 12:4 –

ภรรยาอาจจะไม่พอใจเวลาอ่านเจอพระคัมภีร์ตอนนี้ เพราะเหมือนไม่ได้พูดถึงสามีว่าจะดีหรือไม่ดีก็ได้อย่างนั้นหรือ ภรรยาคงต้องเปลี่ยนฝ่ายเดียวหรือ

อันดับแรก พระคัมภีร์มองว่ามนุษย์เป็นพระฉายพระเจ้า พระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อน แล้วเอวาถูกสร้างจากอาดัม ลำดับการทรงสร้างเป็นพระประสงค์พระเจ้าที่เราต้องยอมรับในความเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ ผู้ชายจึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำ แม้ผู้ชายบางคนอาจจะไม่อยากเลือกที่จะเป็นอย่างนั้น แต่หากทั้งผู้ชายและผู้หญิงยอมรับเอกสิทธิ์ของพระเจ้าโครงสร้างครอบครัวจะไม่สับสน

นักโบราณคดีมองว่าในอดีตผู้ชายจะเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงในเชิงเศรษฐกิจและการเมือง เพราะกำลังป้องกันการรุกรานต้องใช้ผู้ชาย การก่อสร้างสิ่งต่างๆ ตามคำสั่งของผู้ปกครองต้องใช้กำลังผู้ชาย

นักมานุษวิทยาและนักการตลาดให้ทัศนะว่าในปัจจุบันการค้า การตลาด เศรษฐกิจ เป็นโลกของความละเอียดอ่อนในการวิเคราะห์ผู้บริโภคและผู้หญิงได้เปรียบในสิ่งนี้ ทำให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากมาย หากเรามองจากมุมมองนี้ โครงสร้างครอบครัวต้องให้ผู้หญิงเป็นผู้นำ

พระคัมภีร์ใหม่ให้ทัศนะว่าคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณในชีวิต และกำลังมีประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระประสงค์พระเจ้า ไม่ได้แยกเพศหญิงหรือเพศชายว่าใครต้องเปลี่ยนก่อน

ฉะนั้นในครอบครัว ประเด็นลำดับการปกครองเพื่อประโยชน์ในการนำ ทัศนะของพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะยอมรับได้ด้วยความจริงทั้งชายและหญิงก็เป็นได้ทั้งน่าชื่นชมและน่าอับอายซึ่งกันและกัน

ในส่วนของสิ่งที่น่าชื่นชม เป็นชีวิตที่ดีในทางพระเจ้าซึ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ค่อยมีปัญหา แต่ส่วนของความอับอาย หมายถึงทั้งส่วนตัวที่มีชีวิตหรือลักษณะนิสัยที่น่าอับอายในทางพระเจ้า ยังรวมไปถึงการพยายามทำให้อีกฝ่ายไม่ได้รับเกียรติหรือมีลักษณะนิสัยทำให้อีกฝ่ายดูน่าอับอายหรือดูเสียเกียรติด้วย

ในมุมของครอบครัว ให้สามีรักภรรยาให้มาก ภรรยาให้เชื่อฟังสามี ให้เกียรติสามี เข้าใจบทบาท ยอมรับให้สามีเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้าย ไม่เล่นบทบาทล้ำหน้าสามี สามีที่ดีควรพัฒนาตนเองในความสามารถเพื่อเป็นผู้นำครอบครัว ยอมรับฟังภรรยาด้วยความรัก ไม่โกรธหากภรรยาไม่เชื่อฟัง แต่พิสูจน์ตัว ตั้งใจมากๆ ในการพัฒนาตัว การพยายามทำสิ่งที่ตรงข้ามจากข้างต้นนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอาย

การยอมรับผู้นำไม่ได้หมายถึงการแนะนำไม่ได้ ผู้นำที่ดีควรถ่อมใจรับฟัง โดยเฉพาะครอบครัวที่เริ่มต้นด้วยความรักและควรประคับประคองชีวิตกันด้วยความรัก

ถ้าเรายอมรับในเอกสิทธิ์ของพระเจ้าในการเป็นชายหรือหญิง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะพระเจ้า ยอมรับโครงสร้างครอบครัวที่ให้ผู้ชายเป็นผู้นำ เราจะเห็นครอบครัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทางพระเจ้าได้อย่างแน่นอน

 

บทความ:  กนก ลีฬหเกรียงไกร
ภาพ:  Nathan Dumlao on Unsplash
ออกแบบ:  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง