รูปภาพ

ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

คนที่ผู้นำทางของเขาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน”
สดุดี 23:1

 

ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง