รูปภาพ

ตัวตนของเรา

ตัวตนของเรา

“คำพูด” และ “วิธีปฏิบัติ” ต่อคนในครอบครัว จะบ่งบอกตัวตนของเราได้ชัดเจนที่สุด

 

คำคม :  JK
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/WDuVbCMMlSg
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง