เรื่องดีคำโดน

กษัตริย์ไร้มงกุฎ

เมื่อนึกถึงกษัตริย์ คงนึกถึงมงกุฎฉลองพระองค์ หรือไม้คทา

กษัตริย์เจมส์ ที่ 5 แห่งสก๊อตแลนด์ เมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ พระองค์มักจะสละมงกุฎ ฉลองพระองค์และไม้คทา ปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเพื่อเดินทางไปดูความทุกข์สุขของราษฎร พระองค์ทรงใกล้ชิดสามัญชน เข้าไปช่วยเหลือความทุกข์ยากของพวกเขาอย่างใกล้ชิด

การสละเครื่องทรงพระราชาและปลอมตัวเป็นสามัญชนนี้ มิได้ทำให้ความเป็นราชาด้อยลงเลย แต่กลับยิ่งเป็นเหตุให้พระองค์ได้นั่งบนบัลลังก์ใจของประชาชนสูงยิ่งกว่ากษัตริย์ทุกพระองค์

พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้มิได้ทรงยึดกับสภาพแห่งความสูงส่ง แต่ได้เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปเมื่อกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา พระองค์ลงมาเพื่อ “…จะปรนนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก” (มาระโก 10:45)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง