ดาวน์โหลด

รู้จักพระเจ้า

สิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงเสมอไป เพราะเราสัมผัสสิ่งนั้นได้ด้วยสัมผัสอื่นหรือดูจากผลของสิ่งนั้น เรื่องของพระเจ้าก็เช่นกัน

“รู้จักพระเจ้า” บทเรียนสำหรับผู้สนใจและผู้เชื่อใหม่

บทเรียนนี้จะทำให้เข้าใจเรื่องของพระเจ้า ตามคำสอนในพระคัมภีร์อย่างมีเหตุผล เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน แต่มีใจแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจัง รวมถึงผู้เช่ือใหม่

 

เขียน ซีอีดี

รูปเล่ม เกศินี สังข์คํา / ภาพปก สุกันยา ชมกลิ่น

จัดพิมพ์ สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (ซีอีดี) ในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง