รูปภาพ

ปฏิบัติตามพระวจนะ

ปฏิบัติตามพระวจนะ

“คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์
สดุดี 119:9

 

ภาพ :  Alice Hampson on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง