บทความ

คู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหารอธิษฐาน 40 วัน (1 ต.ค. – 9 พ.ย. 2020)

“โดยพระคริสต์ เราจึงมีชัย”

วาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร 40 วัน เพื่อวิงวอนขอพรเพื่อประเทศไทย

1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2020 รวมพลังอธิษฐานอดอาหาร อวยพรประเทศไทย

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก”
(มัทธิว 6:10)

พี่น้องสามารถดาวน์โหลดคู่มือเฝ้าเดี่ยว อดอาหาร อธิษฐาน 40 วัน ได้

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง