หนังสือ

กระบวนทัศน์ในการเป็นพี่เลี้ยง

กระบวนทัศน์ในการเป็นพี่เลี้ยง

“สะท้อนความคิดเรื่องการเป็นพี่เลี้ยง การเป็นผู้นำ และ การสร้างสาวก”

โดย เอ็ดมันด์ ชาน

 

หนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตของการสะท้อนความคิดอันเฉียบคมของเอ็ดมันด์ ชาน โดยแต่ละแนวคิดหรือ กระบวนทัศน์สามารถนำมาแกะออกมาและสำรวจดู ยืนยันรับรองหรือโต้แย้ง ฉีกออกจากกันและประกอบกลับไปใหม่อีกได้ โดยอธิบายให้เนื้อหากระชับที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อจะกระตุ้นความคิดของผู้อ่านและ ช่วยให้ผู้อ่านได้คิดใคร่ครวญ และนำเอากระบวนทัศน์เหล่านี้ไปใช้ได้ในชีวิตต่อไป

Purchase

ISBN: 978-616-7860-42-8 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง