วิดีโอ

พระเมสสิยาห์ พระบุตรของพระเจ้า

In this video, we explore the mysterious promise on page three of the Bible, that a promised deliverer would one day come to confront evil and rescue humanity. We trace this theme through the family of Abraham, the messianic lineage of David, and ultimately to Jesus who defeated evil by letting it defeat him.

พระสัญญาที่อยู่ในบทที่ 3 ของพระคัมภีร์ไบเบิล ได้กล่าวไว้ว่าจะมีผู้หนึ่งมาทำลายความชั่วร้ายและช่วยมนุษยชาติให้รอด เรามองเห็นเรื่องราวนี้ผ่านทางครอบครัวของอับราฮัม ผู้สืบเชื้อสายจากพงศ์พันธ์ุของกษัตริย์ดาวิด จนมาถึงพระเยซู ผู้ทรงเอาชนะความชั่วร้ายด้วยการตายของพระองค์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง